Πότε συμφέρει η χωριστή φορολογική δήλωση

Έως τις 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι σύζυγοι να δηλώνουν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πως επιθυμούν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού για τα εισοδήματα του 2018 και επομένων ετών.

Τα θετικά στην κοινή δήλωση είναι: Τα τεκμήρια λειτουργούν αθροιστικά στην κοινή οικογενειακή δήλωση των συζύγων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου να καλυφθεί η διαφορά και να μην προκύπτει πρόσθετη φορολογία.

Το ίδιο ισχύει και για την ανάλωση του κεφαλαίου

Το ελάχιστο τεκμήριο καθορίζεται συνολικά για το ζευγάρι στις 5.000 ευρώ.

Δεν θα εκδίδεται το κοινό εκκαθαριστικό αλλά χωριστά για κάθε έναν και δεν θα γίνεται συμψηφισμός στα επιστρεφόμενα ποσά του ενός συζύγου με αυτά που είναι να πληρώσει ο άλλος σύζυγος.

Δεν θα χρειάζεται αίτηση του ενός συζύγου για να μπορεί να ζητηθεί ο χωρισμός των οφειλόμενων ποσών σε δύο ξεχωριστές πράξεις.

Με απλά λόγια, ο κάθε σύζυγος να καταβάλει αυτό που του αναλογεί χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων.

Για τη μείωση του αφορολογήτου θα συνεχίζεται η δυνατότητα να μπορεί να υπάρξει συμπλήρωση του ποσού από τον έναν σύζυγο στον άλλο.

Εφόσον είναι και οι δύο μισθωτοί ή συνταξιούχοι τις μειώσεις φόρου λόγω παιδιών τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι.

Τα αρνητικά στην κοινή δήλωση ήταν:

Μέχρι σήμερα δεν λαμβάνουν τα παντρεμένα ζευγάρια ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα, ενώ τώρα στην κοινή θα λαμβάνουν.

Στη νέα διατύπωση του νόμου, ο φόρος εισοδήματος, τα τέλη κυκλοφορίας που προκύπτει από την εκκαθάριση που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου, βεβαιώνονται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.

Η οφειλή του ενός συζύγου επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία του άλλου συζύγου.

Δεν μπορεί να λάβει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα ο ένας σύζυγος που δεν χρωστάει στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία για να πουλήσει ακίνητο, ή να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του δημοσίου, σε περίπτωση που ο άλλος οφείλει,

Φορολογική ενημερότητα εκδίδεται μόνο σε περίπτωση ρύθμισης ή εξόφλησης της οφειλής αυτής.

Επιπλέον θετικά

Αφενός δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις μεταξύ των συζύγων και αφετέρου θα μπορεί να λάβει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα ο ένας σύζυγος που δεν χρωστάει στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως έχει κριθεί και από τα δικαστήρια, η οφειλή του ενός συζύγου δεν αποτελεί οφειλή του ετέρου συζύγου για να μπορούν να κινηθούν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και εν γένει εκτέλεσης επί της περιουσίας του.

Επιπλέον αρνητικά

Τα τεκμήρια θα καλύπτονται μόνο από το ατομικό εισόδημα του καθενός και όχι από το οικογενειακό εισόδημα που δηλώνουν αθροιστικά.

Το ίδιο θα ισχύει και για την ανάλωση του κεφαλαίου.

Η κάλυψη των δαπανών για το χτίσιμο του αφορολόγητου θα γίνεται ατομικά και όχι οικογενειακά.

Δεν αναμένεται μείωση στο ύψος του φόρου, αφού και σήμερα υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο ανάλογα με το εισόδημά του.

Για εκπρόθεσμη υποβολή χωριστών αρχικών χρεωστικών δηλώσεων ή τροποποιητικών θα επιβάλλονται δύο πρόστιμα, δεδομένου ότι υποβάλλονται δύο δηλώσεις (σήμερα επιβάλλεται ένα πρόστιμο).

Μπορεί να μειωθούν επιδόματα, αφού ως βάση υπολογισμού δεν θα λαμβάνεται το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

Στην ατομική επιχείρηση χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς, αν προκύψει διαφορά τεκμηρίων.

cnn.gr