Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα στη γεωργία και βιοοικονομία: μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης

Στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας με θέμα συζήτησης «Έρευνα στη Γεωργία και Βιοοικονομία – οικοδομώντας συνέργειες»

Τη xώρα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης. 

Στα βασικά σημεία παρέμβασής του ο κ. Κασίμης σημείωσε ότι η έρευνα στη γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειές μας για έναν ανθεκτικό γεωργο-διατροφικό τομέα στην Ένωση. Υπογράμμισε ότι, συνδυάζοντας γεωργικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες, μπορούμε να παράγουμε ποικιλία προϊόντων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, η αυξημένη ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αποτελεί το κλειδί για την καλύτερη στοχοθέτηση των τύπων παρεμβάσεων που συνδέονται με τη βιοοικονομία και στους δυο πυλώνες. Η ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στις τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με κατεύθυνση τη βιοοικονομία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, θα πρέπει να προαχθεί και να διασφαλιστεί ο συνδυασμός μέτρων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα, εντάσσοντας τις δράσεις αυτές σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με επενδύσεις στην εξοικονόμηση πόρων, στην έξυπνη γεωργία και στη γεωργία ακριβείας, όπως και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

O κ. Κασίμης επεσήμανε, επίσης, ότι προκειμένου για την ένταξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και πρακτικών στον παραγωγικό κύκλο και στην εφοδιαστική αλυσίδα τα αποτελέσματα των ερευνών πρέπει να φιλτραριστούν, να κωδικοποιηθούν και να «μεταφραστούν» στη γλώσσα των πιθανών χρηστών. Προς τούτο, η ενεργοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της Βιοοικονομίας, με συγκεκριμένες προτάσεις, με πρακτικές και  εφαρμόσιμες ιδέες, είναι ο καλύτερος τρόπος για να «κατέβει» η πληροφορία αυτή στους ίδιους τους παραγωγούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους και παρακινώντας τους να τις εφαρμόσουν. Ένα έργο που μπορεί και πρέπει να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα. Παράλληλα, σημαντική και αναγκαία κρίνεται η προώθηση της εκπαίδευσης των αγροτών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η παραγόμενη πρώτη ύλη και να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριοποίησή τους σε έργα αξιοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της βιοοικονομίας.