Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την  16 η Ιουλίου 2019, Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  1.  Περί:   Αποδοχής ποσού 23.880,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.  28410/15-4-2019(ΑΔΑ 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ)  απόφασης του ΥΠΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β’ κατανομή)
  2. Περί: Αποδοχής επιχορήγησης ποσού  202.500,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (σχετικά 30292/19-4-2019 έγγραφο ΥΠΕΣ) και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
  3. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου εκδήλωση  του  Α.Σ. Νεμέας
  4. Περί: Αποδοχής ποσού 20.550,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων   (σχετικά αριθμ. 43155/6-6-2019 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών)
  5. Περί: Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του  έργου με τίτλο: »Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση της  λειψυδρίας» αναδόχου Μητρόπουλου Μιχαήλ (αριθμ. μελέτης 13/2018)
  6. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:  Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις  πόσιμου νερού»   για το χρονικό διάστημα από 1/5/2019 έως 31/5/2019     δαπάνης  1597,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου  Εταιρείας  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
  7. Περί: Τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης»
  8. Περί : Επιχορήγησης ποσού    8.190,75 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (6η    κατανομή  έτους 2019) (KA 00-6712.001)
  9. Περί : Επιχορήγησης ποσού    2.340,88 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 6η κατανομή  έτους 2019)   (KA 00-6713.001)
  10. Περί: Έγκρισης απολογισμού οικον. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης
  11. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
  12. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  8/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
  13. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
  14. Περί: Έγκρισης αμοιβής δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
  15. Περί : Ορισμού Δημοτικού υπαλλήλου ως επόπτη λαϊκής αγοράς για το Β’ εξάμηνο έτους 2019
  16. Συζήτηση επί της αιτήσεως του Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Αναστασίου για έκδοση Παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ