Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Νεμέας

Ο Δήμαρχος Νεμέας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων  του άρθρου     163 του Ν. 3584/2007.
 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α.07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »,περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄/28-6-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 και από τις παρ.2Α και 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
 3. Τοι γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του Ν, 4555/2018, στο Δήμο Νεμέας ορίζονται έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (Α΄143) ,όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4555/18, οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών, επανακαθορίστηκαν συνολικά σε τέσσερις (4),δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων, εκ των οποίων μέχρι σήμερα δεν έχει καλυφθεί καμία.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.7760/ 25-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2722/ τ.Β΄/ 18-11-2011, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου αριθμ. 21282 ( ΦΕΚ Β΄632/27-02.2019).

6.Την αριθμ. πρωτ 7433/ 6-12-2019  βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικ.-Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας

 1. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Νεμέας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, για την επικουρία και την Διοικητική υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου.ο οποίος θα τον συνεπικουρεί σε θέματα   οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου Δημάρχου, ελέγχου- σύνταξης των εγγράφων του δημάρχου, σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου, Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων Δημάρχου με τοπικούς φορείς.
 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 ,όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016 .

 

                                                  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την  πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη  Δημάρχου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου,    και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου,  κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,ο οποίος θα τον συνεπικουρεί σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου Δημάρχου.

συγκεκριμένα:

Αντικείμενο εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι  η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Δημάρχου, ελέγχου- σύνταξης των εγγράφων Δημάρχου, υποστήριξη γραφείου τύπου ( σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου), επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων από το Δήμο, συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου υλικού που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά και τήρησης αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων σε θέματα αυτοδιοίκησης,  επικοινωνία με Δημάρχους άλλων Ο.Τ.Α. και μέριμνα  για μετάβαση και συμμετοχή σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης της δημοτικής Αρχής καθώς και υποδοχή επισκεπτών ή αποστολών εσωτερικού και εξωτερικού στο Δήμο, ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς Φορείς, καλλιεργητές, εργαζόμενους κι επιχειρηματίες, για την εφαρμογή αποφάσεων προς επίλυση τοπικών προβλημάτων και την προβολή των παραγόμενων  τοπικών προϊόντων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι /νες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά   προσόντα καθώς και σχετική επαγγελματική εμπειρία, ως εξής:

Α). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 ( άρθρα 11 έως και 17), ήτοι:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας  διορισμού (21ο έτος)

3.Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα.

4.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες)

5.Να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

 1. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου Τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Β). Να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της  αλλοδαπής συναφές με την προς πλήρωση θέση.

Γ).Να έχουν Επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν με την  αίτησή τους, τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα,
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
 3.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
 4.  Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι « πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11 έως και 17)»,  και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρ. 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού και β) τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή , καθώς  και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους,
 5. Για την επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προσκομίσουν:

Οι  μισθωτοί: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου  φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΟΙ ελεύθεροι  επαγγελματίες: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και  η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση ( παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Επίσης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του/της έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Νεμέας( Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β΄) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας πέντε ( 5) εργασίμων ημερών που άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 17/12/2019 έως και 23/12/2019 ( υπόψη Γραφείου     προσωπικού,  τηλ. Επικοινωνίας: 2746360115)

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα του Νομού , να γίνει ανάρτησή της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας και να αναρτηθεί στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΡΟΥΣΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ