Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Δείτε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου -video

Με εντάσεις το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με υδρομετρητές σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νεμέας

Δείτε την χθεσινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 13η Φεβρουαρίου 2020 Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ.Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 13/02/2020

1. Περί: Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης » έτους 2020
2. Περί: ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 (αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων του Δήμου) για το έτος 2020
3. Περί: Ορισμού δύο (2) τακτικών μελών, ενός (1) δημότη φορολογούμενου με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση φορολογικής Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2020 (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995)
4. Περί: Ορισμού ενός (1) τακτικού μέλους για τον έλεγχο των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 2% και τελών 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5214/24-1-85 Κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Εσωτερικών & Οικονομικών για το έτος 2020
5. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, αποτελούμενη από τρεις(3) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για το έτος 2020 (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006)
6. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων, αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές για το έτος 2020
7. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (πλην συμβάσεων προμηθειών που αναφέρονται σε λοιπές απόφασης συγκρότησης), αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για το έτος 2020
8. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής αποτελούμενης από τρείς (3) Δημοτικούς Υπαλλήλους για την γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020.
9. Περί: Αντικατάστασης μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας

10. Περί :συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών αποτελούμενων από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για το 2020 για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας
11. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2020 για το ΝΠΔΔ του Δήμου Πρατίνας
12. Περί: Ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για τη συγκρότηση των Επιτροπών του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δανιήλ Παμπούκης» για το έτος 2020
13. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση του έργου με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ » από το χαρακτηρισμό ως αξιόλογο τεχνικό έργο
14. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την χρηματοδότηση, «Προωθημένης Αναγνωριστικής – Σκοπιμότητας μελέτης, για το έργο: «Δρόμος Κιάτου – Νεμέας»
15. Περί : Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΤΟΕΒ Κουτσίου για σύνδεση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) κοινότητας Νεμέας με το σύστημα άρδευσης της κοινότητας Κουτσίου για τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων
16. Περί Έγκρισης μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νεμέας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.Π.Ε.)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Δημητρίου Κωνσταντίνου κατοίκου κοινότητας Νεμέας