Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β την 19η Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2020 δυνάμει της αριθμ. 33170/24-2-2020(ΑΔΑ 6ΖΑ5ΟΠ1Φ-ΛΘ0) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

2. Περί έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 όσον αφορά τις ομάδες Ι & ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης

3. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και κωδικοποίηση οφειλών.

4. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή ποσού 595.472,54 € προερχόμενου από το ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεμέας»

5. Περί: Αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

6. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδοµές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»

7. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή ποσού 53.000,00 € προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών (σχετικά με αριθμ. 9143/11-2-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών)

8. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή διαφόρων πιστώσεων

9. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ α) για δαπάνη 48,36€ για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Φλιούντος στην κοινότητα Νεμέας και β) για δαπάνη 2314,83€ δύο φωτιστικών σωμάτων και δύο στύλων χαμηλής τάσης στην κοινότητα Νεμέας

10. Περί: Επιχορήγησης ποσού 24572,25 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 1Η , 2η & 3η κατανομή έτους 2020) (KA 00-6712.001)

11. Περί : Επιχορήγησης ποσού 7022,64 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανώ ( 1η , 2η & 3η κατανομή έτους 2020) (KA 00-6713.001)

12. Περί: Αποδοχής ποσού 24.120,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ. 6607 /29/01/2020 (ΑΔΑ Ω7ΦΞ46ΜΤΛ6-7Γ6) απόφασης του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α’ κατανομή)

13. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου » για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/03/2020 δαπάνης 3099,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

14. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019

15. Περί Καθορισμού σημείου τοποθέτησης αντιγράφου αγάλματος του μυθικού ήρωα Ηρακλή

16. Περί μερικής τροποποίησης της με αριθμ. 28/335/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με καθορισμό σημείου τοποθέτησης προτομής Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

17. Περί: Έγκρισης σκοπιμότητας ενοικίασης δημοτικού αναψυκτηρίου κοινότητας Αρχ. Νεμέας

18. Περί χορήγησης έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη διάταξη τύπου Δ βιομηχανικής εγκατάστασης Μπασανιώτη Βασιλείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ