Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιχορήγηση 151.000 ευρώ στο Δήμο Νεμέας για εξόφληση υποχρεώσεων 

Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της χώρας για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.Η έκδοση της έγινε σε εφαρμογή του αρ.233 του ν.4635/2019 όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.45 του ν.4647/2019

Με αυτήν επιχορηγούνται με συνολικό ποσό έως 11.085.501,64 € οι Δήμοι που μπορείτε δείτε στον πίνακα κατανομής στο τέλος του παρόντος. Τα χρήματα προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους :

– από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

Την επιχορήγηση έλαβαν οι Δήμοι που αυτενέργησαν έγκαιρα καθώς λειτούργησε αυστηρή σειρά προτεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ.

Για τον Δήμο Νεμέας το ποσό που αναλογεί είναι 151.020,37 ευρώ

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Θ. Φρούσιος