Εισήγηση Απόστολου Καραχοντζίτη για απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών

Εισήγηση Απόστολου Καραχοντζίτη για απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών ( τέλη καθαριότητας &  φωτισμού) καθώς και τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις του Δήμου Νεμέας που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19ΠΡΟΣ

α)    Δήμαρχο Νεμέας κ. Φρούσιο Κωνσταντίνο

β)   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Δαρσινό Αναστάσιο

γ). Αντιδήμαρχο και  Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ.

‘ Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ ‘ κ.Σκάζα Σωτήριο

ΘΕΜΑ:  « Εισήγηση για απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών ( τέλη καθαριότητας &  φωτισμού) καθώς και τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις του Δήμου Νεμέας που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 ».

Θέτω υπόψη σας ότι λόγω της διακοπής λειτουργίας των εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων εκδόθηκε η Πράξη Νομοθ.Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τ.Α΄), σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε σειρά μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλότητας μετά την εξάλειψη της πανδημίας.

Ως εκ τούτων, για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ομαλής

λειτουργίας της αγοράς στη περιοχή του Δήμου μας, σύμφωνα με την παρ. 8 του

άρθρ.37 της ως άνω Π.Ν.Π. εισηγούμαστε να προωθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο

     για λήψη έκτακτης και κατεπείγουσας απόφασης:

  1. Η Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και δεν έκαναν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (Α’ 171) .
  2. Η Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού  τέλους καθαριότητας και φωτισμού

Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, όλων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους,  λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COPVID 19.

 

Μπορεί επίσης , να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

               Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται  αναγκαίες και ανταποκρίνονται άμεσα,

          συντονισμένα και στοχευμένα, στον  περιορισμό των κοινωνικών και

          οικονομικών επιπτώσεων από την  εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19,

          καθώς και στην στήριξη της τοπικής   αγοράς και κοινωνίας.

 

Επιπλέον εισηγούμαστε προς τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

          Δ.ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ  τη λήψη  κατεπείγουσας απόφασης για την απαλλαγή καταβολής

τροφείων στο Παιδικό  Σταθμό,  για το χρονικό διάστημα που δεν θα λειτουργήσει.

 

Με Εκτίμηση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΕΜΕΑ « ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ –ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»