Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 9η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 1:30 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης
του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
2. Περί: αγοράς μοναδικού κατάλληλου ακινήτου στην κοινότητα Νεμέας
για την εγκατάσταση αντλιοστασίου προσαγωγής ακαθάρτων
3. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την
εγγραφή ποσού 4000,00 € προερχόμενου από την εταιρεία
INTERSALONIKA AEΓΑ ως αποζημίωση του Δήμου από ζημία σε
δεξαμενή πυρόσβεσης στην κοινότητα Κουτσίου
4. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την
εγγραφή ποσού 2779,83€ προερχόμενου από την Ελληνική εταιρεία
αξιοποίησης ανακύκλωσης που αφορά τις παραδοθείσες ποσότητες των
συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νεμέας για το
χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019
5. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για
δημιουργία νέων κωδικών αναφορικά με κρατήσεις ειδικής συνεργάτιδας
6. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την
εγγραφή ποσού για την πληρωμή της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS
CONSULTING Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε» (DBC) σύμφωνα με την
αριθμ. ΔΔΠ 490/2019 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού
Εφετείου Τρίπολης
7. Περί: αποδοχής ποσού 57.256,14€ από το ΥΠΕΣ για κάλυψη έκτακτων
και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
Κορωναιού COVID -19
8. Περί χορήγησης έγκρισης άδειας κοινής εισόδου – εξόδου οχημάτων σε
γήπεδο στη θέση ΚΑΛΥΒΙΑ στην κοινότητα Δάφνης για υπηρεσίες
συσκευασίας ελαίου ιδιοκτησίας Κορδαλή Γεωργίου με μισθώτρια την
Κορδαλή Αικατερίνη
9. Περί: Επικαιροποίησης της με αριθμ. 21/252/2019 απόφασης του
Δημοτικού συμβουλίου με θέμα Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο
«Μελέτες ωρίμανσης επανάχρησης αποθήκης ΚΣΟΣ Νεμέας» (υποέργο 1)
της πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ »
10.Περί: ανάκλησης της με αριθμ. 4/13/2020 απόφασης του Δημοτικού
συμβουλίου αναφορικά με διαγραφή τελών άρδευσης για τα έτη 2016-
2017 του Αρδευτικού συλλόγου Καστρακίου
11.Περί: Επιχορήγησης ποσού 8190,75 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (5
η κατανομή έτους 2020) (KA
00-6712.001)
12.Περί : Επιχορήγησης ποσού 2340,88 € από τους κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 5
η κατανομή έτους 2020) (KA
00-6713.001)
13.Περί: Ανοίγματος Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Νεμέας
14.Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλου Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές με Τράπεζες ,Οργανισμούς , Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου για το έτος 2020 και εφεξής
15.Περί τροποποίησης της με αριθμ. 2/8/2020 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αναφορικά με συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους
με τους αναπληρωτές τους έτους 2020
16. Περί τροποποίησης της με αριθμ. 4/24/2020 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αναφορικά με συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών και Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους
αναπληρωτές τους έτους 2020 για το ΝΠΔΔ του Δήμου Πρατίνας
17.Περί Τροποποίησης της με αριθμ. 17/181/2019 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου αναφορικά με ορισμό υπολόγου Διαχειριστή και υπεύθυνου
Λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών
υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Νεµέας,
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική
καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» που εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕ – 871 με κωδικό ενάριθμο
έργου 2018ΣΕ87100013
18.Περί Τροποποίησης της με αριθμ. 15/169/2017 απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με αποδοχή επιχορήγησης ποσού
1.600.000,00€ από το Υπουργείο υποδομών και μεταφορών για την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών
έδρας Δήμου Νεμέας» της ΣΑΕ 572 και ορισμός υπολόγου
19.Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την καταχώρηση πληρωμών στο
πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για
συγχρηματοδοτούμενα έργα
20.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νεμέας 2020-2021
21.Συζήτηση επί της αιτήσεως του Σαρανταυγά Βασιλείου του Ιωάννη για
έκδοση Παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών
22.Συζήτηση επί αιτήματος της εταιρείας SKYTELECOM & ΣΙΑ Ε.Ε.
(Υπηρεσίες διαδικτύου) αναφορικά με τοποθέτηση κεραιοσυστήματος για
wifi στην τοποθεσία Προφήτης Ηλίας

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής
του κορωνοϊού COVID-19
Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την ώρα λήξης της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους
στη συνεδρίαση καθώς και τη θέση τους επί των θεμάτων, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου nemeaota@otenet.gr
(αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο
ψηφοφορίας) , είτε με γραπτό μήνυμα (sms) στο τηλέφωνο του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6974-787849)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ