Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος, στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  39Β την 2α Ιουλίου 2020,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  1. Έγκριση μεταφοράς της πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  2. Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NetMetering) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VirtualNetMetering) προϋπολογισμού 74.000,00€
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή ποσού 57.256,14€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωναιού COVID -19
  4. Αποδοχήένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»  που εντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 182.5/2020 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου ταμείου  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ » ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
  5. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8190,75  €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (6η   κατανομή  έτους 2020) (KA 00-6712.001)
  6. Περί : Επιχορήγησης ποσού  2340,88 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (  6η  κατανομή έτους  2020)   (KA00-6713.001)
  7. Έγκριση του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και έγκριση του συνόλου διαδικασιών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής  ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3
  8. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη 2394,81€  € για την παραλλαγή δικτύου   στην κοινότητα Νεμέας
  9. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (3η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή –Επέκταση Αντιπλημμυρικών οχετών  Δήμου Νεμέας » προϋπολογισμού 1.600.000,00 €, αναδόχου Βλαχόπουλου Αναστασίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ