Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψης μιας ( 1 ) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίας
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (για την παροχή υπηρεσιών από λοιπές
αντικαταβολές) του Δήμου Νεμέας, που εδρεύει στη Νεμέα Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΕΜΕΑ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΟΚΤΩ (8)
ΜΗΝΕΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(nemeaota@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β, Τ.Κ. 20500 Νεμέα, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Δημάκη Αθηνάς (τηλ. επικοινωνίας: 2746360126)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Νεμέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
(δηλ. από 14-8-2020 έως 24-8-2020)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες
 Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ