Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

6 προσλήψεις στο Δήμο Νεμέας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

6 σχολικούς καθαριστές/στριες προσλαμβάνει ο Δήμος Νεμέας
Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6 ) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νεμέας

Από σήμερα 21 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νεμέας .Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Αυγούστου 2020  μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 25 Αυγούστου 2020,  ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση nemeaota@otenet.gr

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.Για να δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.Για να δείτε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη….

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6)
ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νεμέας….

ΥΕ Καθαριστές στριες σχολικών μονάδων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΑΣΕΠ/ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: nemeaota@otenet.gr .
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.