Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Με τους ίδιους αντιδημάρχους συνεχίζει ο Κ. Φρούσιος!

Με τους ίδιους αντιδημάρχους συνεχίζει o δήμος  Νεμέας

Έγινε γνωστή και η σύνθεση του σχήματος των τεσσάρων αντιδημάρχων του δήμου Νεμέας η οποία δεν περιλαμβάνει αλλαγές ως προς τα πρόσωπα.

Αθανάσιος Καρκώνης, Γεώργιος Σελλάς, Σπυρίδων Μπενέκος και Σωτήριος Σκάζας ανανέωσαν τη θητεία τους, για ένα έτος.Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων θητείας 2020-2021 και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Νεμέας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α. Oρίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
αρμόδιους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους του Δήμου Νεμέας , με θητεία
διάρκειας ενός έτους, από τη νόμιμη δημοσίευση της παρούσας εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζει σε αυτούς την άσκηση
αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την
οργανωτική δομή του Δήμου Νεμέας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον
εγκεκριμένο Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ )του Δήμου ,ως
εξής:
1. Τον κ. Καρκώνη Αθανάσιο του Αντωνίου, ως Αντιδήμαρχο
Διοικητικών Υπηρεσιών –Λειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ Αυτοτελούς Γραφείου προγραμματισμού-Πληροφορικής και
Διαφάνειας- Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία…
2. Τον κ. Σελλά Γεώργιο του Σωτηρίου, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Υπηρεσιών και των θεμάτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία…
3. Τον κ. Μπενέκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών και Μελετών, Ηλεκτροφωτισμού και πολεοδομικών
εφαρμογών και Περιβάλλοντος, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία…
4. Τον κ. Σκάζα Σωτήριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και
διαχείρισης κοιμητηρίων, Ύδρευσης, ΄Αρδευσης , στον οποίο
δεν παρέχεται αντιμισθία…

Δείτε εδώ την απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων θητείας 2020-2021 και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων