Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Την δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης επιδιώκει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου νέα πρόσκληση στο πλαίσιο του ΠΕΠ στον τομέα “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας”.

Η πρόσκληση, με τίτλο “Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” έχει συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 3.000.000 ευρώ. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ μέχρι και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου (λήξη υποβολής στις 23:59:00 της εν λόγω ημερομηνίας).

 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης και η ενσωμάτωση καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στη μορφή της επιχειρηματικότητας, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον επιχειρηματικό ιστό και γενικότερα στην οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως εκ τούτου, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η ενίσχυση του τομέα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου -καθότι μέχρι σήμερα δεν υφίστανται δομές ή ολοκληρωμένοι μηχανισμοί που να δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς- θέτοντας στο επίκεντρο τον μετασχηματισμό του παραγωγικού της υποδείγματος σε ένα οικονομικό μοντέλο που θα ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα που προέρχονται από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς στην παραγωγική διαδικασία. Επιπροσθέτως, οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενεργοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη βάση της καινοτομίας, της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικός σκοπός της πρόσκλησης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση καινοτόμων ιδεών και δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών υποβοήθησης υλοποίησης των ιδεών προς την μετατροπή τους σε τελικά προϊόντα.

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί, αρχικά, με τη δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού, ο οποίος θα στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάδειξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας καθώς και στην ενσωμάτωση αποτελεσμάτων τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, σε σύνδεση με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Κατά τη φάση λειτουργίας του, ο υποστηρικτικός μηχανισμός θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας (Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις κ.α.) και θα παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την ενημέρωση επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων, mentoring/ coaching, δικτύωση, καθώς και υπηρεσίες συνεχούς υποστήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα θα διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις ανάδειξης, ενημέρωσης και καλλιέργειας επιχειρηματικότητας.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και ειδικότερα στη δημιουργία μίας Κεντρικής Δομής στην Τρίπολη και 4 Περιφερειακών Δομών σε μία πόλη κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη).

Οι υπό διαμόρφωση δομές αναμένεται να συνθέσουν έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για ανάδειξη ιδεών που προέρχονται από φορείς έντασης γνώσης και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων , έχοντας ως απώτερο στόχο

α) την έμπρακτη ενίσχυση των στρατηγικών τομέων της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που αναφέρθηκαν παραπάνω και β) τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανάδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην αγορά.

Οι Δομές θα υπάγονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα λειτουργούν αποκεντρωμένα σε κάθε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες πόλεις (μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα), διατηρώντας σε κάθε περίπτωση υψηλό βαθμό διασύνδεσης μεταξύ τους.

Η βασική αρχή λειτουργίας τους θα στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των διμερών σχέσεων που τις δομούν, των σχέσεων δηλαδή μεταξύ ερευνητικών – υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων και συμβούλων/μεντόρων. Το έργο θα παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας των ωφελούμενων για την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, θα υποστηρίζει πιλοτικά σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης και θα προωθεί δίκτυα τεχνολογικής, οικολογικής καινοτομίας και ανοικτής καινοτομίας, με τη συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Την πλήρη πρόσκληση μπορείτε να την δείτε εδώ.