Νεμέα: Πρόσκληση σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:30πμ και ώρα λήξης την 12:30μμ η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-Δημόσιες Υπηρεσίες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-
2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Έγκριση δέσμευσης εγγραφής πιστώσεων συνολικού ύψους 73.000,00€
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. Έτους 2021 για την Προμήθεια
Πετρελαιοειδών έτους 2021
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 σε
διάφορους ΚΑ του σκέλους των εξόδων που αφορούν μισθοδοσία
υπαλλήλων
3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την
πληρωμή δικαστικών εξόδων και τόκων συνολικού ύψους 41.798,00€ του
Κιάμου Ανδρέα (σχετικά η αριθμ. 289/2019 απόφαση του Εφετείου
Ναυπλιου)
4. Επιχορήγηση ποσού 8190,75 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (11η κατανομή έτους 2020) (KA
00-6712.001)
5. Επιχορήγηση ποσού 2340,88 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη
των λειτουργικών του δαπανών ( 11η κατανομή έτους 2020) (KA 00-
6713.001)
6. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών μονάδων Δήμου Νεμέας Α/θμιας
και Β./θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
7. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
8. Περί Αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το έτος 2021 και εφεξής
9. Περί Αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακών
τάφων Δήμου Νεμέας για το έτος 2021 και εφεξής.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής
του κορωνοϊού COVID-19

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την ώρα λήξης της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους
στη συνεδρίαση καθώς και τη θέση τους επί των θεμάτων, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου nemeaota@otenet.gr
(αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο
ψηφοφορίας) , είτε με γραπτό μήνυμα (sms) στο τηλέφωνο του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6974-787849.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Δαρσινός Αναστάσιος