Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom
σχετικό link https://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt%206dndDdz09)
σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’)
(κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019)
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006
1. Περί: έγκρισης ισολογισμού του Δήμου Νεμέας και σύνταξη έκθεσης
διαχείρισης οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ