Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανάρτηση δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας ανακοίνωσε ότι με την αριθ. 11984/22-01-2021 Απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) αναρτήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ο δασικός χάρτης των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου, εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013).

Για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος/η να λαµβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” µέσω τής οποίας, και µόνο, µπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού περιεχοµένου αυτού. Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει την 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ