Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020

O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής
των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Τοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Την αριθμ. 91546/24.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
« Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020»
7. Την αριθμ. 9755/08.02.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74
ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2722/Β/18-11-2011 (άρθρο 19) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
9. Την αριθμ. 3/30/2021 (ΑΔΑ Ω59ΦΩΚΔ-ΓΕΤ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών καθαριότητας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στα
πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»
10.Την αριθμ. πρωτ. 846/18.02.2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης του
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με
ύπαρξη πιστώσεων
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νεμέας στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης       Ειδικότητα Αριθμός ατόμων         Διάρκεια σύμβασης
101                   ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 1            8 μήνες

102                    ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 4                8 μήνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά
 Αίτηση
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο
δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα
16 & 17 του Ν. 3584/2007.
 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://www.nemea.gr/post/anakoinwsh-plhrwshs-thesewn-ergasias-orismenoy-xronoy-602f5f5144c4e και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα
δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, από την 19.02.2021 έως 23.02.2021 ,
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση nemeaota@otenet.gr

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ

Βρείτε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

Βρείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.