Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2021, Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψηςzoomhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τοάρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)(κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021
  2. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
  3. Περί: Επιχορήγησης ποσού 16281,50  €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Α & Β κατανομές    έτους 2021)
  4. Περί : Επιχορήγησης ποσού 4681,76€ από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Α & Β κατανομές    έτους 2021)
  5. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου εκδήλωση του         Διεθνή Συλλόγου  Αγώνων δρόμου υπεραποστάσεων «ΑΕΘΛΙΟΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ