Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη -27/4

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 27η Απριλίου 2021 Μ. Tρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψηςzoomhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τοάρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)(κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Επιχορήγηση ποσού 4681,76 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  με  την επωνυμία    «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Γ & Δ   κατανομές    έτους 2021)
  2. Επιχορήγηση ποσού 16281,50 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με  την επωνυμία     «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Γ&Δκατανομές    έτους 2021)
  3. Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Νεμέας έτους 2021.
  4. Έγκρισητροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με  την επωνυμία «Πρατίνας»  έτους 2021.
  5. Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με  την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης» 2021.
  6. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη   επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Κ.  Αρχαίων Κλεωνών ποσού 2.314,83€
  7. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη      744,06€  για χορήγηση νέας παροχής στην Αλσύλλιο Άγιου Νικολάου στην Κ. Νεμέας
  8. Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NetMetering) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VirtualNetMetering) προϋπολογισμού 74.400,00€

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ