Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: 3 προσλήψεις για εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Πλήρωσης τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν.3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας
του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
που εδρεύει στη ΝΕΜΕΑ
O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας Υπόψη :1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως….
6. Την με αριθμ. 9/84/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΑ9ΩΚΔ-ΙΓΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων κλάδου ΥΕ εργατών
πυροπροστασίας-πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
«Τρεις μήνες» για την κάλυψη εποχιακών και επιτακτικών αναγκών πυροπροστασίαςπυρασφάλειας
7. Την με αριθμ….
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,
συνολικού αριθμού τριών {3} ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών
και συγκεκριμένα ως εξής:

ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας πυρασφάλειας ΤΡΕΙΣ (3) 
Διάρκεια: Τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία πρόσληψης (για το χρονικό διάστημα από το
δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2021 έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2021)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β Τ.Κ.20500
Νεμέα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από 9 Ιουνίου 2021 μέχρι και 16
Ιουνίου 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου .
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών ή με τετράμηνη σύμβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του
(έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια
των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων .
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να
µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του Δήμου Νεμέας.