Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Υποβληθείσες προτάσεις 2ης Πρόσκλησης  (CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου) για έργα ιδιωτικού ενδιαφέροντος

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 06/07/2021 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον. 

Κατατέθηκαν συνολικά 99 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 20.021.221,90€, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 1154 %.Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) της περιοχής παρέμβασης, στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίου και μικρών βιοτεχνιών καθώς και παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ Προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη Αριθμός  προτάσεων Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη Αιτούμενη/ Προκηρυχθείσα ΔΔ
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 19.2.2.2 32.713,50 2 286.487,21 8,76
19.2.3.1 546.595,87 25 4.366.000,78 7,99
Τουριστικές δραστηριότητες 19.2.2.3 52.155,51 3 481.837,80 9,24
19.2.3.3 288.718,36 50 12.886.512,90 44,63
Λιανικό εμπόριο – μικρές βιοτεχνίες 19.2.2.4 30.000,00 1 90.142,65 3,00
19.2.3.4 385.000,00 5 518.573,76 1,35
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 19.2.2.5 97.500,00 3 211.718,36 2,17
19.2.3.5 302.500,00 10 1.179.948,44 3,90
ΣΥΝΟΛΑ 1.735.183,24 99 20.021.221,90 11,54

 

Λεβίδι0 7-07-2021

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠCLLD/LEADER

Αποστολόπουλος Απόστολος