Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 16η Νοεμβρίου 2021 Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) ….

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.Εγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή  ποσού  573.806,28 €   για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Νεμέας » που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12.

2.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 4000,00€ για την  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού . Η/Υ, εκτυπωτές κλπ ».

3.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 341.694,95€ προερχόμενου  από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών για την κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης  εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με τίτλο: «Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας» και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

4.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 α) για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 1000,00€ για «Επισκευή ανελκυστήρα» β) για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 3000,00€ για «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων» και γ) εγγραφή πίστωσης 4960,00€ για τη σύναψη δημόσιας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης και καταναλώσεων νερού σε οικισμό του Δήμου Νεμέας».

5.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021   για την καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος εν ενεργεία μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας.

6.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021   για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6151.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών»

7.Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην  επιτροπή «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

8.Χορήγηση παραγωγικής άδειας στη λαϊκή αγορά της Κ. Νεμέας.

9.Εγκριση στρατηγικού σχεδιασμού (Α’ φάση ) επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Νεμέας.

10.Έγκριση δέσμευσης εγγραφής πιστώσεων  συνολικού ύψους  96.600,00€στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών και Λιπαντικων έτους 2022».

11.Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

  1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ( συνολικού ποσού 695,60€ (230+230+235,60)άνευ ΦΠΑ)) για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
  2. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων και τριών στύλων στην Κ. Νεμέας ποσού 3.472,25 €.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ