Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 24η Αυγούστου 2022 Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή α) συμπληρωματικού ποσού 2500,00€ για την προμήθεια ελαστικών Γκρέιτερ & ΚΗΗ 5471. β) συμπληρωματικού ποσού 400,00€ για «υλικά φαρμακείου»
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του ποσού 55097,48€ προερχόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Δήμου από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 (Σχετικά η αριθ43582/30.06.2022 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).
3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή ποσού 12.400,00€ για «Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φάκελου πρότασης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ανάπτυξη εφαρμογών Έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Νεμέας»
4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 α) για τη μεταβολή της περιγραφής του ΚΑ 20-6641.004 του σκέλους των εξόδων β) Εγγραφή ποσού για ασφάλιστρα φορτηγού μάρκας FUSOCANTER γ) εγγραφή ποσού για τελη κυκλοφορίας φορτηγού μάρκας FUSOCANTER
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022.
6. Ορισμός τριών αιρετών μελών με τους αναπληρωτές τους για συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής βελτίωσης και χορήγησης θέσης στην λαϊκή αγορά Δήμου Νεμέας.
7. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: « Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του Αστικού εξοπλισμού Ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων Πρασίνου » που εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2019».
8. Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας στο «Αθλητικό Σύλλογο Νεμέας».
9. Περί: Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς Α’ εξαμήνου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ