Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων με θητεία έως 31/12/2023

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Νεμέας με θητεία έως 31/12/2023 ο Γιαννακόπουλος Απόστολος του Γεωργίου και Σελλάς Γεώργιος του Σωτηρίου.

Παραμένουν Καρκώνης Αθανάσιος και Κυριάκος Εμμανουήλ.

Απόφαση Δημάρχου Νεμέας Κωνσταντίνου Φρούσιου, ορισμού αντιδημάρχων  

Νεμέα 20 – 09 -2022

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜ: – 224 / 2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της….

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α. Oρίζει τους κατωτέρω (3) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας
(του επιτυχόντος συνδυασμού « ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΜΕΑΣ»)
καθώς και έναν (1) από τη Δημοτική παράταξη «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» που
αναδείχθηκε Τρίτη σε Εκλογική Δύναμη , ως αρμόδιους καθ΄ ύλην
Αντιδημάρχους του Δήμου Νεμέας , με θητεία από τη νόμιμη
δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31-12-2023 εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζει σε αυτούς την άσκηση
αρμοδιοτήτων, , οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την
οργανωτική δομή του Δήμου Νεμέας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον
εγκεκριμένο Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ )του Δήμου ως εξής:

1. Τον κ. Καρκώνη Αθανάσιο του Αντωνίου, ως Αντιδήμαρχο
Διοικητικών Υπηρεσιών –Λειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠΑυτοτελούς Γραφείου προγραμματισμού-Πληροφορικής και
Διαφάνειας- Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία…

2. Τον κ. Κυριάκο Εμμανουήλ του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχο
Οικονομικών Υπηρεσιών και των θεμάτων του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα λαμβάνει αντιμισθία…

3. Τον κ. Γιαννακόπουλο Απόστολο του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μελετών, Ηλεκτροφωτισμού και
πολεοδομικών εφαρμογών και Περιβάλλοντος, ( Σύμβουλος από
διαφορετική παράταξη από αυτή του Δημάρχου) , ο οποίος θα
λαμβάνει αντιμισθία…

4. Τον κ. Σελλά Γεώργιο του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και
διαχείρισης κοιμητηρίων, Ύδρευσης, Άρδευσης ,ο οποίος θα
λαμβάνει αντιμισθία …

Δείτε εδώ την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων με θητεία έως 31/12/2023.