Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τα πρόστιμα με τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Νεμέας

Δήμος Νεμέας: Ψηφίστηκε ομόφωνα ο Νέος Κανονισμός Καθαριότητας
Έρχονται πρόστιμα και νέοι κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νεμέας

Πρόστιμα για την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείαςΘΕΜΑ: Έγκριση σύνταξης νέου Κανονισμού καθαριότητας.

Άρθρο 33 : Κυρώσεις
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον Κανονισμό Καθαριότητας.
Για τις παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας, οι οποίες καλύπτονται από το
Παράρτημα IX του Μέρους Β΄ της παρ.11 του άρθρου 66 του ν.4819/2021, οι
Δήμοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Παραρτήματος έχοντας τη
δυνατότητα, κατ’ εφαρμογή της περ.ε της παρ.11 του ως άνω άρθρου, να
αυξήσουν το ύψος των προστίμων. Οι Δήμοι προσαυξάνουν τα πρόστιμα σε
περίπτωση υποτροπής.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αναλυτικά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα έχουν ως
εξής:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΌΣΤΙΜΟ

1 Για τη ρύπανση με μικροαπορρίμματα μνημείων, αγαλμάτων και αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων
κτιρίων και ιερών ναών πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

2 Για τη μη τήρηση καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές
εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

3 Για τη μερική ή ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συνεπεία βανδαλισμού, οι υπαίτιοι των παραπάνω παραβάσεων επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του μέσου ή του εξοπλισμού.
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

4 Για τη ρύπανση με οποιονδήποτε τρόπο των οδών, πεζοδρομίων, κολώνων, κάδων αποβλήτων,
καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, όπως ενδεικτικά με
έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων πρόστιμο τριακοσίων (300)ευρώ

5 Για την αυθαίρετη μετακίνηση κάδου μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία
Καθαριότητας του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και την αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων των κάδων πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

6 Για την εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων
προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή
πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ υπό την
επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

7 Για την εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή κάδους βιοαποβλήτων,
βιοαποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης, αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους βιοαποβλήτων ή κάδους
σύμμεικτων αποβλήτων πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

8 Για τη μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των κάθε
μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα,
υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

9 Για την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής
και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των
παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. πρόστιμο διακοσίων
(200) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπή

10 Για την εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχόμενων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων και χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Ειδικότερα για την εναπόθεση των προαναφερόμενων αποβλήτων σε ρέματα, πάρκα, άλση και δασικές εκτάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

11 Για την εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως είδη επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα,
επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

12 Για την εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες – μεταφορείς σε
κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η οριστική
αφαίρεση της άδειάς τους. πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

13 Για τη μη απομάκρυνση των υλικών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και εν γένει οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την οικεία δημοτική αρχή τριήμερης προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

14 Για την εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48 ωρών) από την απόθεσή τους.
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

15 Για την εγκατάλειψη επικινδύνων συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών, αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη
επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα . Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση
επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

16 Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, από λοιπές
δραστηριότητες πλην των υγειονομικών μονάδων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη
φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της
δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

17 Για την απόρριψη επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά
απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη
φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

18 Για την απόρριψη μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις
εστίασης στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη
συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των
παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

19 Για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ

Δείτε ΕΔΩ τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Νεμέας