Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κορινθία: Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας εν όψει της χειμερινής περιόδου

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Π.Ε. Κορινθίας, με θέμα την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022-2023.

Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν θέματα θα εξεταστούν θέματα σχετικά με: 

την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών ενοτήτων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κτλ.)
τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
τον συντονισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό
την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφέρειας (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ.) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού
το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπόν φορέων (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ.) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού
τον προσδιορισμό μέτρων ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού)
την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ.) που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και των οικείων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, κρίνεται σκόπιμο στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, να εξεταστούν ολοκληρωμένα θέματα χειμερινής συντήρησης και θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών, όπως:

σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης, συνέργειες με άλλους φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό
συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας με άλλους φορείς (Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ.)
Οι λόγοι που επιβάλουν να εξετασθούν τέτοιου είδους ζητήματα στα ανωτέρω ΣΟΠΠ συνδέονται με το συντονισμό και τη συνέργεια όλων των φορέων, που έχουν αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών που οδηγούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ., θα πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα.

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να τα παρουσιάσουν περιληπτικά στο σχέδιο δράσης τους σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των συναρμόδιων Υπουργείων.

Οι συμμετέχοντες φορείς να είναι προετοιμασμένοι ώστε να υποβάλλουν αιτήματα ή προτάσεις καθώς και τυχόν δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν.

Σε περίπτωση κωλύματος να παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας..

Η
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ – ΚΩΝΣΤΑ