Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Αναστολή λειτουργίας του 2ου Δημοτικού και του 2ου Νηπιαγωγείου την Πέμπτη 12/1 λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης για εκτέλεση εργασιών

Αναστολή λειτουργίας του 2ου Δημοτικού σχολείου και του 2ου Νηπιαγωγείου Νεμέας την Πέμπτη 12/1 /2023 λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης για εκτέλεση εργασιών
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -9- /2023
Ο Δήμαρχος Νεμέας
Έχοντας υπόψη: 

• Tις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Ά)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Το άρθρο 58 του ως άνω Νόμου ,σχετικά με τις αρμοδιότητες του
Δημάρχου
• Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα , άρθρο 4,παράγραφο 4 και
• Λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης τις πρωινές ώρες για εκτέλεση
εργασιών .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου
Νηπιαγωγείου Νεμέας την Πέμπτη 12/1/2023 λόγω προγραμματισμένης
διακοπής ηλεκτροδότησης για εκτέλεση εργασιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ