Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση προθεσμίας ανανέωσης πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Με ανακοίνωσή της, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωστοποιεί ότι παρατάθηκε μέχρι και τις 30 Απριλίου η προθεσμία για την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Σημειώνεται, ειδικότερα, στην εν λόγω ανακοίνωση: 

“Ενημερώνουμε τους αδειούχους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.5039/2023 (ΦΕΚ 83 Α΄), αντικαταστάθηκε η περ. γ της παρ.2 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄) και ως εκ τούτου οι υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (την 1-2-2022) δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή Απριλίου 2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.4849/2021.

Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά”.