Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νεμέας , στα πλαίσια του άρθρου 90 του N. 5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.
γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
Επίσης μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές
Εξαιρούνται: Οι οφειλές οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ. Αριθμός δόσεων: Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις,
όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του άρθρου 170 του Ν.3463/2006
Καταβολή των δόσεων: Πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά
Υποβολή αιτήσεων :Πραγματοποιείται έως την 30.06.2023
 είτε στο Πρωτόκολλο του δήμου Νεμέας
 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :nemeaota@otenet.gr
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τις δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας μέχρι την 31η.12.2022.
Υπόδειγμα της αίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nemea.gr

Πληροφορίες : Ταμειακή υπηρεσία Δήμου Νεμέας εργάσιμες ημέρες και ώρες
 Υπεύθυνοι επικοινωνίας
κος Σπανορήγας Βασίλειος :2746360112
κος Πανόπουλος Ευάγγελος:2746360104
κος Δημητρίου Ευάγγελος:2746360112
Νεμέα 28.04.2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.