Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παραίτηση Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Νεμέας Βαγγέλη Ανδριανάκου και κλήση Αναπληρωματικού

Παραίτηση Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Νεμέας Βαγγέλη Ανδριανάκου και κλήση Αναπληρωματικού

Α Π Ο Φ Α Σ Η – 145 –
Θέμα: «Παραίτηση Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Νεμέας και κλήση
Αναπληρωματικού».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α ́/7-06-
2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4555/18 , σχετικά με
παραιτήσεις αιρετών.
2. Την από 28-4-2023 (με αριθμό πρωτοκόλλου στην υπηρεσία του Δήμου
2245/28-4-2023) αίτηση-δήλωση του κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου του
Νικολάου , Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλής του συνδυασμού « ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΜΕΑ » , με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση του
Δημοτικού Συμβούλου
3. Την υπ άριθ. 39/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
«Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας» περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων
των αρχικών και επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και
2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων,
Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (τακτικών και
αναπληρωματικών).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α ́/2010) «αναπλήρωση μελών»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Σε συνέχεια της από 28.4.2023 αίτησης-δήλωσης παραίτησης με Αριθμ.
Πρωτ. 2245/28.04.2023 του κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου του Νικολάου, από
το αξίωμα του τακτικού Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Νεμέας που είχε
εκλεγεί ως επικεφαλής με τον συνδυασμό « ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΜΕΑ » η οποία
καθίσταται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο
πρωτόκολλο(παρ.1 άρθρο 54 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 41
του Ν. 4555/18).
Καλούμε την κα. Κακαρίκου Φωτεινή του Σωτηρίου, η οποία ως πρώτη
αναπληρωματική του ιδίου συνδυασμού, καταλαμβάνει τη δημιουργηθείσα
κενή θέση του Δημοτικού Συμβούλου Νεμέας, με θητεία μέχρι τη λήξη της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, όπως εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως
της παρούσας να παρουσιασθεί ενώπιον του Δημάρχου Νεμέας για να δώσει
τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αντίγραφο
αυτής να επιδοθεί στον παραιτηθέντα και στον καλούμενο για ορκωμοσία με αποδεικτικό Επίδοσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ