Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2023 Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:



 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023για μείωση-κατάργηση εγγεγραμμένων πιστώσεων  που αφορούν συνεχιζόμενα έργα  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή  ποσού 5000,00€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς   (Σχετ. η αριθμ. 90260/23.12.2022 (ΑΔΑ:ΩΤΖΕ46ΜΤΛ6-Λ06) απόφαση αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών ).
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023για την εγγραφή α)  συμπληρωματικού ποσού   5000,00€ για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η/Υ εκτυπωτές κλπ   β)   ποσού 3500,00€ για προμήθεια Η/Μ  εξοπλισμού για συντήρηση-επισκευή  συντριβανιών Δήμου Νεμέας γ) ποσού 12000,00€ για τη Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» δ) ποσού  300,00€ για αμοιβή μηχανικού για  ρύθμιση και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κτηρίων του Δήμου ε) ποσού 12000,00€ για πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης δημοτικών κτηρίων στ)εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 200,00€  για Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Διοικητικών υπηρεσιών ζ) συμπληρωματικού ποσού 1000,00€ για Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 για προμήθεια υλικών (σωλήνες βάνες κλπ ) για επισκευή νεκροταφείων Δ. Νεμέας.
  5. Έγκριση της αριθμ. 4/9/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
  6. Έγκριση της αριθμ. 4/12/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ Πρατίνας αναφορικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  έτους 2023Δανιήλ Παμπουκης   αναφορικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ.  έτους 2023.
  7. Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης του αυτοκινήτου στο ΝΠΔΔ Δανιήλ Παμπούκης που αφορά το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ