Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση των συνεταίρων του ΑΟΣΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ » ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από 6η Ιουνίου 2023 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου  προσκαλεί τους συνεταίρους του  σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επί της οδού Λ. Παπακωνσταντίνου 130-Νεμέα, ημέρα Κυριακή 25/6/2023 και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.
 

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (1/1-31/12/2022) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Απαλλαγή των μελών του Συνεταιρισμού από την υποχρέωση παράδοσης του 75% της παραγωγής τους

5.Διάφορα θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 02/07/2023 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι οι συνέταιροι οι οποίοι είναι οικονομικά ενήμεροι προς τον ΑΟΣΝ

 

Για τον ΑΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

το

Διοικητικό Συμβούλιο