Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 5η Ιουλίου 2023 Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023για την εγγραφή α) Ποσού 7000,00€ για συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεμέας β) Ποσού 24000,00€ για προμήθεια αγάλματος σταφυλιού γ) συμπληρωματικού ποσού 2000,00€ για «Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων» δ) συμπληρωματικού ποσού 4.600,00€  προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού και ε) συμπληρωματικού ποσού για υπηρεσίες κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023  για προμήθεια σωλήνων για επέκταση δικτύου άρδευσης.
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή  ποσού 10.000,00€ προερχόμενου από την Περιφερειακή ένωση Δήμων Πελοποννήσου για την ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων
  4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή  ποσού  800,00€  για την υλοποίηση της πράξης  Σύστημα τηλεμετρίας κι αυτόματης ανάγνωσης υδρομετρητών Δήμου Νεμέας (Σχετικά η αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝΓρΓΓΦΠΥ/55497/1422/18.05.2023 (ΑΔΑ:ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0)  απόφαση    του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας  )
  5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας  (Σχετικά η αριθμ.30/30.05.2023  μελέτη Αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών)
  6. Αποδοχή χρήσης του αυτοκινήτου του Προγράμματος ”Βοήθεια στο Σπίτι”.
  7. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 15-10-2018 έφεσης του Κ.Κ.   κατά του Δήμου Νεμέας κ.λ.π. (Ν.3869/2010 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά).
  8. Συζήτηση και λήψης απόφασης αναφορικά με αίτηση του κ. Λιχούνα Γ.
  9. Συζήτηση και λήψης απόφασης αναφορικά με αίτηση της κας Ψυρρή Ι.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ