Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 24η Οκτωβρίου 2023 Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή ποσού400,00€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων , λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
 3. Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΚ ΝΕΜΕΑΣ» αναδόχου ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – HELLASOD Α.Ε.
 4. Έγκριση 2ηςΠαράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Βλαχόπουλος Αναστάσιος του Παν.
 5. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ.
 6. Έγκριση καταβολής στον «Περιφερειακό Σύνδεσμο   Φορέων Διαχείρισης Στερεών  αποβλήτων   Περιφέρειας Πελοποννήσου»  α)  ποσού        451,43€    για το μήνα Αύγουστο έτους 2023 και β) ποσού 19.515,93€ για το μήνα Σεπτέμβριο  έτους 2023   για τη χρήση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) του έργου  «Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
 7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής «Ανάπτυξη Ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Νεμέας από Φυσικές Καταστροφές» και « Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Ολοκληρωμένων & Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 8. Έγκριση της αριθμ. 6/23/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση  απολογισμού  του Νομικού προσώπου οικον. έτους 2022.
 9. Έγκριση της αριθμ.10/40/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση  απολογισμού  του Νομικού προσώπου οικον. έτους 2022.
 10. Έγκριση της αριθμ. 8/32/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης»    αναφορικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης τουπροϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ.  έτους 2023.
 11. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kVA στην Κ. Αρχαίων Κλεωνών ποσού 2.704,63 €.
 12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείου Κορίνθου για συζήτηση έφεσης Β.Κ. κατά Δήμου Νεμέας σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 11/2020 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεμέας.
 13. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της από 25/11/2016 Αίτησης Αναίρεσης της υπ. Αριθμ. 217/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ενώπιων του ΣτΕ.
 14. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της από 3-8-2022 (αριθ. καταθ. 466/ΑΣΦ 466/2022) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Α. Χ. κλπ. κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 21-09-2023.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                                        

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ