Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

 Προκήρυξη μίας θέσης για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας στο Δήμο Νεμέας

O Δήμος Νεμέας ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης μιας {1} θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ που εδρεύει στη ΝΕΜΕΑ O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ….

10.Την αριθμ. 3106/7-6-2018 προηγούμενη ανακοίνωση του Δήμου μας για πρόσληψη τριών {3} ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ {3} μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας .

11.Την αριθμ. 105/2018 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης τριών ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών , για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας, από 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και για χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ {3} ΜΗΝΩΝ από την ημερομηνία της πρόσληψης

12.Την από 12-7-2018 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του Κουτσογιάννη Παναγιώτη του Γρηγορίου με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται οικειοθελώς από την απασχόλησή του

13.Την αριθμ. 127/2018 απόφαση Δημάρχου Περί αποδοχής παραίτησης του Κουτσογιάννη Παναγιώτη του Γρηγορίου και λύση σύμβασης 14.Το γεγονός της μη ύπαρξης επιλαχόντων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τριών μηνών έως 25 -9-2018 και συγκεκριμένα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τριών μηνών έως 25 -9-2018

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Λ.Παπακωνσταντίνου αριθ. –39Β Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 16 Ιουλίου 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

Δείτε την ανακοίνωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ