Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 22α Αυγούστου 2018 Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή πίστωσης 206.000,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκτέλεση της Πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νεμέας»
Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την εγγραφή πίστωσης 34.000,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκτέλεση της Πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Νεμέας» .
Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την απορρόφηση της πίστωσης των 36.260,00 € που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών – Τ.Κ. Αρχαίας Νεμέας»
Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την κατάργηση της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» ( Ένταξη στη ΣΑΕ 075 κωδικός ένταξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2014ΣΕ07500005 δυνάμει της αριθμ. Ε075ΤΡΟΠ.0/22-12-2014 Συλλογικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ:6ΛΖΑΦ-Υ3Γ))
Περί Αποδοχής ποσού 15.848.000,00€ από το ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος Φιλόδημος Ι για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ(SewagenetworkforthesettlementofNemeaandWasteWaterTreatmentPlant (WWTP) ofMunicipalityofNemea) προϋπολογισμού 15.848.000,00€
Περί :αποδοχής ποσού 2.082.720,00€ για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» η οποια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Περί: Υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» για την υλοποίηση πράξης με τίτλο «Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών εξωαστικού χώρου Νεμέας»
Περί: Υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» για την υλοποίηση πράξης με τίτλο «Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας ΤΚ Δάφνης»
Περί: Υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » στα πλαίσια της πρόσκλησης IV στον άξονα προτεραιότητας ««Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο « Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Περί: Επιχορήγησης ποσού 16.381,50€ από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (6η,7η κατανομές έτους 2018) (KA 00-6712.001)
Περί : Επιχορήγησης ποσού 4681,73 € από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (6η ,7η κατανομές έτους 2018) (KA 00-6712.003)
Περί: Αποδοχής ποσού 20.550,00€από το ΥΠΕΣ για «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων» (σχετικά αριθμ. 23254/23-5-2018 απόφαση ΥΠΕΣ)
Περί: Έγκρισης ή μη της έκθεσης εσόδων – εξόδων B΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (σχετική εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
Περί Έγκρισης ή μη Προβολής του Δήμου ( καταχώρηση) στη ηλεκτρονική εφημερίδα της Ομογένειας «Ελληνική Φωνή»
Περί: έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους α) Επιθεώρηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας με πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008» δαπάνης 1240,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ β) Προετοιμασία υπηρεσιών επιθεώρησης συστήματος διαχειριστικής επάρκειας δαπάνης 2.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ γ) κατασκευή εξεδρών για την διοργάνωση εκδηλώσεων « Πολιτιστικό καλοκαίρι έτους 2018» δαπάνης 1.600,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ δ) Τεχνική υποστήριξη και Ασφάλιση ανελκυστήρα Δήμου δαπάνης 372,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ ε) Δημοσίευση της αριθμ. 43/2018 απόφασης Δημάρχου με θέμα Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου ορισμός νέου Αντιδημάρχου-μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αναδόχου ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ δαπάνης 213,28€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση επισκευή υδρευτικών παροχών και φρεατίων Τ.Κ. Αηδονίων και Τ.Κ. Πετρίου αναδόχου Μπακασέτα Νικολάου δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση και επισκευή σχαρών και κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νεμέας αναδόχου Μπακασέτα Νικολάου δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ