Δήμος Νεμέας: Ειδική  συνεδρίαση για Έγκριση Απολογισμού, Οικονομικού Ισολογισμού 2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε  ειδική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39β την   26η  του μήνα  Σεπτεμβρίου  έτους 2019 ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 7:30 μ.μ.  σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο  163  του Ν. 3463/2006:
 

  1. Περί Έγκρισης Απολογισμού, Οικονομικού Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους  2018  του Δήμου Νεμέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ