Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  39Β την 26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019 ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας   «Δανιήλ Παμπούκης ».
 2. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος «Πρατίνας»
 3. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 4. Περί: Ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Περιφερειακό σύνδεσμο φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 5. Περί: Συγκρότησης συντονιστικού τοπικού οργάνου Πολιτικής προστασίας του δήμου
 6. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο  Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις  πόσιμου νερού»    για το χρονικό διάστημα από 1/7/2019 έως 31/8/2019     δαπάνης  1597,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου  Εταιρείας  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 7. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της υπηρεσίας    παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αριθμ. 679/2016 (GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) αναδόχου εταιρείας    «EMERAV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ IKE» , (γ παραδοτέο) δαπάνης 1736,00€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 8. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8.190,75 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (9Η κατανομή  έτους 2019) (KA 00-6712.001)
 9. Περί : Επιχορήγησης ποσού 340,88 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 9η κατανομή έτους  2019)   (KA 00-6713.001)
 10. Περί: Αποδοχής επιχορήγησης ποσού 500,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (σχετικά 30292/19-4-2019 έγγραφο ΥΠΕΣ)
 11. Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Νεμέας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού € 1.600.000,00, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδοµές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»
 12. Περί: Έγκρισης χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε δικαιούχους του Δήμου μας
 13. Περί : Εξουσιοδότησης υπαλλήλων Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες ,Οργανισμούς και Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. του Δήμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το πέρας του έτους 2019
 14. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΚ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 €
 15. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΚ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 €
 16. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΚ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 €
 17. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΛΕΟΝΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 18. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΠΕΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 19. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΠΕΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 20. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 21. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 22. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΚΟΥΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 23. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΚΟΥΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 24. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΑΗΔΟΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 25. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΑΗΔΟΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 €
 26. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΚ ΑΗΔΟΝΙΩΝ – ΤΚ ΛΕΟΝΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 €
 27. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 55.500,00 €
 28. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 €
 29. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 €
 30. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος –συμβατικής προθεσμίας (1Η παράταση) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 46.000,00 €

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ