Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τι συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας 14/11/2019 -video

Δείτε την χθεσινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας

Δείτε τη 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 14η Νοεμβρίου 2019 Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. 

Τα θέματα συζήτησης:

 1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την εξασφάλιση πιστώσεων και δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων
 2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας νέου website Δήμου Νεμέας
 3. Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον.έτους 2019 για την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές αιρετών και υπαλλήλων.
 4. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 για την εγγραφή ποσού 950,64€ προερχόμενου  από την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης  που αφορά τις παραδοθείσες ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων  υλικών του  Δήμου Νεμέας για  το χρονικό διάστημα  από 1/1/2018 έως 31/12/2018
 5. Περί: Αποδοχής ένταξης της πράξης «Διαχείριση στερεών Αποβλήτων Δήμου Νεμέας» με κωδικό ΟΠΣ 5001358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών ,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εγγραφή ποσού 113.584,00€.
 6. Περί: Αποδοχής της ένταξης μελετών του Δήμου Νεμέας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την  εγγραφή ποσού 85.000,00€
 7. Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους δικαιούχους Δήμους προερχόμενων από παραβάσεις ΚΟΚ
 8. Περί: Υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικώνδιαγωνισμών 2019 – 2020  στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 3834/12-7-2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
 9. Περί: Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.   Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (από αναβολή)
 10. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (από αναβολή)
 11. Περί: Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης (από αναβολή)
 12. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιαςΕκπαίδευσης (από αναβολή)
 13. Περί: Αποδοχής ποσού 24.120,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ. 63202 /11-9-2019 (ΑΔΑΩ4Ε3465ΧΘ7-0ΓΖ)  απόφασης του ΥΠΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ κατανομή)
 14. Περί: Έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Νεμέας» αναδόχου εταιρείας Πιστεύος ΑΕ προϋπολογισμού 57.000,00€
 15. Περί: Έγκρισης 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου «κατασκευή αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας » αναδόχου εταιρείας ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΔΕ προϋπολογισμού 1.600.000,00€
 16. Περί: Έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου Νεμέας » Πιστεύος ΑΕ προϋπολογισμού 322.979,62€
 17. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των    υπηρεσιών με τίτλους

α) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές –courier ) για το χρονικό διάστημα 1/8/2019 έως 31-09-2019 συνολικού ποσού 190,97€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Ταχυµεταφορές (cοurier) β) «διακίνηση  αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ )  αναδόχου εταιρείας  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »για το χρονικό διάστημα 1/8/2019 έως 31-09-2019 συνολικού ποσού 41,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ γ) «Τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση ανελκυστήρα του Δήμου μας» για το χρονικό διάστημα 1/8/2019 έως 31-09-2019 συνολικού ποσού 248,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%    αναδόχου ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕσύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

 1. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο  Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις  πόσιμου νερού»    για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/10/2019     δαπάνης  1597,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου  Εταιρείας  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 2. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
 3. Επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων