Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Νεμέας: 3 προσλήψεις για εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του Δήμου Νεμέας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης τριών {3} θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ που εδρεύει στη ΝΕΜΕΑO ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,
συνολικού αριθμού τριών {3} ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών
και συγκεκριμένα ως εξής:

Τρεις μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης (για το χρονικό διάστημα από το δεύτερο δεκαπενθήμερο
Ιουνίου 2020 έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2020)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του
Δήμου nemeaota@otenet.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β Τ.Κ.20500
Νεμέα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (σε εφαρμογή του άρθρου 46 της από
30-3-2020 Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου)
Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από 4 Ιουνίου 2020 μέχρι και 11
Ιουνίου 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ