Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος, στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 15η Ιουλίου 2020, Tετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή
πίστωσης 110.400,00€ για την προμήθεια καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 σε διάφορους ΚΑ του
σκέλους των εξόδων
3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή
κρατήσεων
4. Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου έτους 2020
5. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ α) για δαπάνη 241,80 € για την τοποθέτηση
πέντε φωτιστικών σωμάτων στην κοινότητα Κουτσίου β)για δαπάνη 4629,66€ για
την τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων και τεσσάρων στύλων χαμηλής
τάσης στην κοινότητα Κουτσίου γ) για δαπάνη 13121,37€ για τη σύνδεση με το
δίκτυο χαμηλής τάσης στην κοινότητα Λεοντίου και δ) για δαπάνη 5738,72€ για την
τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων και πέντε στύλων χαμηλής τάσης στην
κοινότητα Αρχ. Κλεωνών
6. Περί: Έγκρισης της αριθμ 4/12/2020 .απόφασης του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με
έγκριση τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020
7. Περί: τροποποίησης της με αριθμ. 6/62/2028 προηγούμενης απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με ορισμό υπολόγου λογαριασμού για το έργο
«Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών- Αγροτικών οδών που προκλήθηκαν από
δυσμενείς καιρικές συνθήκες»
8. Περί: Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης συμβατικής
προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Νεμέας» αναδόχου
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Σχετικά η αριθμ. 2/2019 μελέτη)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δαρσινός Αναστάσιος