Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους – Ποιους αφορά και πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου στις 11 π.μ. έως τις 16 Μαρτίου του 2021 στις 23.59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών να υποβάλουν αίτηση στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 

Αναλυτικά, ο Οργανισμός καλεί:
α) άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφεξής «ωφελούμενοι» οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την τοποθέτησής τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 8/3/2021 και ώρα 11:00 μέχρι και 16/3/2021 και ώρα 23:59 στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων και
β) τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την επομένη της έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου.
Διάρκεια δράσης
Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες και αφορά στην τοποθέτηση, σε παρόχους /επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.