Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος διαγωνισμός για την προμήθεια 10 εκατ. self tests

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/4) νέος διαγωνισμός για την προμήθεια 10 εκατ. self tests κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανήρτησε στη Διαύγεια τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια έως 10.000.000 (με δυνατότητα προαίρεσης άλλων 10.000.000) self-test για την ανίχνευση του κορονοϊού με καταληκτική ημερομηνία την 11η Απριλίου. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται έως τότε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΓΓΠΠ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

Σε κράτος μέλος της Ένωσης.
Σε κράτος μέλος τους Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.
Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη σχετικούς όρους που θέτει η ΓΓΠΠ
Σε τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

newsbeast.gr