Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος τράπεζας Πειραιώς

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου μετά την έγγραφη αίτηση από τον  επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Νέα προοπτική – κίνηση πολιτών» κ. Καραχοντζίτη Απόστολου την οποία και συνυπογράφουν πάνω από το ένα τρίτο (1/3)του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, ( και την παρ.2 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρο 10 του Ν.4674/20) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω  κατεπείγον  θέμα  της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Περί : Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της τραπέζης Πειραιώς της Νεμέας.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα  λόγω του επικείμενου κλεισίματος του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς στη Νεμέα θεωρώντας ότι το θέμα αυτό είναι υψίστης σημασίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ