Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

ΝΕΑ Δράση 8.iii
“Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων”.

Αναφέρεται στην υποστήριξη ανέργων για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη Πρόσκληση. 

Δικαιούχοι: Άνεργοι που στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  5.000.000,00€.
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων: κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800,00 ευρώ.
Διάρκεια υλοποίησης:  12 μήνες
Ποσοστό χρηματοδότησης : Έως 100% δημόσια δαπάνη με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013).
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: από 02/03/2022 και ώρα 13:00, έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/05/2022 και ώρα 15:00 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis)
Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ