Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους. 

Προϋπολογισμός της Δράσης: 30 εκατ. ευρώ
Επιδότηση: Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ 0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 και έως 1.500 ευρώ έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ
Ωφελούμενοι της Δράσης: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταχωρημένες στα οικεία Μητρώα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ως εξής: 1)Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί  2)Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων να: α)υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, β)να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022,γ)να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6 ,δ)να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
Επιδοτούμενες Δαπάνες: Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται ο Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας και Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Από Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 εως Δευτέρα 18/4/2022 και ώρα 15:00
  • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Ηλεκτρονική Υποβολή: Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».