Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει η πλατφόρμα του Νέου Εξοικονομώ – Αιτήσεις για πολυκατοικίες με μπόνους 10%

«Ανοίγει» σήμερα η πλατφόρμα του νέου Εξοικονομώ για να υποδεχτεί τις αιτήσεις όσων έχουν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες που θα προχωρήσουν ταυτόχρονα και σε κοινόχρηστες παρεμβάσεις. Για να έχουν την δυνατότητα όμως να χρηματοδοτηθούν για «μαστορέματα» που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά την πολυκατοικία θα πρέπει πρώτα να έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα «βήματα». Ένα από αυτά είναι η σύγκληση γενικής συνέλευσης και η απόφαση για συμμετοχή στο πρόγραμμα. «Έξτρα μπόνους» 10% στα ποσά των επιδοτήσεων.

Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και πολυκατοικίες. 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα από την πλατφόρμα https://exoikonomo2021.gov.gr/ λήγει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Εάν η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά ολόκληρη πολυκατοικία το ποσοστό επιδότησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες (σσ: δηλ. έως και 75% αντί 65% κατ’ανώτατο για ιδιοκτήτη και 85% αντί 75% για ενοικιαστή ή άλλον ένοικο).

Ποια είναι τα «βήματα» για τις αιτήσεις πολυκατοικιών

Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υποβληθεί αίτηση; Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, θα πρέπει:

Να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για:
τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα,
την πραγματοποίηση παρεμβάσεων,
τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, και σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.
για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην περίπτωση της λήψης δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Να υπάρχει σε ισχύ αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) διαχείρισης πολυκατοικίας
Να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου. Ο εκπρόσωπος και οι λοιποί ωφελούμενοι (ιδιοκτήτες διαμερισμάτων), αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που εξέδωσε το ΠΕΑ, αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων που αφορά στις πολυκατοικίες.

Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις πολυκατοικιών

Σχετικά με τις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α’ ή Β’, διευκρινίζονται τα εξής:

– Για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την πλειοψηφία ισχύει ό,τι ορίζει το καταστατικό της Πολυκατοικίας ή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

– Στα πλαίσια της βασικής προϋπόθεσης μίας αίτησης ανά κατοικίας στα πλαίσια του τρέχοντος Προγράμματος, διευκρινίζεται ότι διαμέρισμα για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” ως μεμονωμένο διαμέρισμα, δεν μπορεί να δηλωθεί ως συμμετέχον διαμέρισμα σε Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α’ (είτε για τις ιδιόκτητες, είτε για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις), ενώ μπορεί να δηλωθεί για αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει συσχέτιση και αλληλεπικάλυψη με τις παρεμβάσεις του μεμονωμένου διαμερίσματος.

– Και στους δύο τύπους αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η έκδοση ΑΦΜ “Διαχείρισης Πολυκατοικίας”.

– Η έκδοση τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ συνδεδεμένου με τον άνω ΑΦΜ αφορά μόνο στην αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β. Ο τραπεζικός λογαριασμός ζητείται για την εκταμιευση των ωφελημάτων και δεν είναι υποχρεωτικό να έχει εκδοθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης.

-Η εγγραφή του εκπροσώπου Πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα δύναται να πραγματοποιείται είτε μέσω της επιλογής “Σύνδεση ως Εκπρόσωπος Πολυκατοικίας” είτε μέσω της επιλογής “Σύνδεση ως Ωφελούμενος”. Για την διαδικασία εγγραφής δείτε σχετική ανακοίνωση. Ακολούθως, η σύνδεση θα γίνεται μέσω της επιλογής “Σύνδεση ως Εκπρόσωπος Πολυκατοικίας”. Τόσο για την εγγραφή όσο και για τη σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα μέσω διαδικασίας αυθεντικοποίησης, θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί TAXISnet που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας (και όχι οι προσωπικοί κωδικοί του εκπροσώπου που τους διαχειρίζεται).

– Σε κάθε περίπτωση αίτησης ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της ενότητας 2.1.2, μεταξύ των οποίων είναι και η κύρια χρήση κατοικίας. Για το τι πρέπει να ισχύει σχετικά με την κύρια χρήση στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος υπάρχει σχετική παράγραφος στην ενότητα 2.2. Στις αιτήσεις Πολυκατοικίας Α’ ή Β’, η κύρια χρήση αφορά τα διαμερίσματα που δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν μέσω της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και που τα στοιχεία τους θα συμπληρωθούν στον σχετικό Πίνακα Συμμετεχόντων Διαμερισμάτων στον πληροφοριακό σύστημα:

Στην αίτηση της πολυκατοικίας τύπου Α οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα και μεταξύ άλλων πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση της προϋπόθεσης κύριας χρήσης στα συμμετέχοντα διαμερίσματα.
Στην αίτηση της πολυκατοικίας τύπου Β οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα και συνεπώς δεν γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση της προϋπόθεσης κύριας χρήσης. Ωστόσο η δήλωση συμμετοχής δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως έλεγχο των όρων επιλεξιμότητας και για τον λόγο αυτό δύναται κατά την αξιολόγηση να ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Επομένως σε κάθε τύπο αίτησης, διαμερίσματα στα οποία η γενική προϋπόθεση της κύριας κατοικίας δεν δύναται να προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2.2, θα πρέπει να δηλωθούν ως μη συμμετέχοντα.

– Στον πίνακα των συμμετεχόντων διαμερισμάτων της αίτησης πολυκατοικίας Τύπου Β, δήλωσης στην στήλη “Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη”, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί να δηλωθεί ένας από τους ιδιοκτήτες. Η στήλη “Ενοικίαση/Βραχυχρόνια μίσθωση”, αναφέρεται στο φορολογικό έτος 2019. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη φάση υποβολής δικαιολογητικών θα πρέπει (κατ’ αντιστοιχία με τα συμμετέχοντα διαμερίσματα στην πολυκατοικία Τύπου Α), να προσκομιστεί ως πρόσθετο δικαιολογητικό από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη η Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος De Minimis (παράρτημα ΧΙ).

– Όπου στο πληροφοριακό σύστημα ζητείται «Αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κοινοχρήστων», νοείται ο αριθμός μετρητή που ηλεκτροδοτεί τους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο του λογαριασμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να αναρτηθεί κατά τη φάση υποβολής δικαιολογητικών της αίτησης (τύπου Α και Β).

– Όπου στο πληροφοριακό σύστημα ζητείται να δηλωθεί η Συνεργαζόμενη Τράπεζα, αυτή είναι κοινή για όλα τα συμμετέχοντα διαμερίσματα και ορίζεται από τον εκπρόσωπο.

enikonomia.gr