Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  19η Μαΐου 2022 Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β σύμφωνα με  τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018 και  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Συζήτηση επί προτάσεων του κ. Α.Γ. Καλλή Επίτιμου προέδρου Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας.
 2. Χορήγηση έγκρισης κοινής Εισόδου – Εξόδου οχημάτων  επί αγροτικής οδού σε γήπεδο εκτός σχεδίου οικισμού Νεμέας και εκτός σχεδίου πόλεως  Νεμέας στη θέση «ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ» της Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ, του Δήμου Νεμέας, νόμιμης εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων  με δραστηριότητα ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ της εταιρείας ΑΪΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 7ης -4-2022.
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή α) συμπληρωματικού ποσού 5000,00€ στον ΚΑ με περιγραφή «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου φωτοτυπικού υλικού έντυπα σφραγίδες » Β) για την εγγραφή ποσού 5500,00€ για «Έλεγχο  από Ορκωτό λογιστή του Ισολογισμού – Απολογισμού -Αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και όλων των λοιπών οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2022 του Δήμου Nεμέας».
 5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 43.522,21 προερχόμενη από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών ή και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 (Σχετικά η αριθμ. 25700/18.04.2022   απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:   ΨΖ8Κ46ΜΤΛ6-6Θ6)).
 6. Έγκριση έκθεσης εσόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.
 7. Έγκριση της αριθμ.3/6/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ Πρατίνας με θέμα:«Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠΔΔ  έτους 2022».
 8. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Νεμέας έτους 2022 .
 9. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος και ενός στύλου Χ.Τ. στην Τ.Κ. Πετρίου ποσού 1.157,42€.
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 7/2020 απόφασης   του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με καθορισμό  ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου και Τεχνικών έργων.
 11. Περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρωμάτων για την τοποθέτηση και επισκευή υπόγειων τηλεφωνικών δικτύων ΟΤΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ