Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων της Βασικής Ενίσχυσης 2023

Εγκύκλιο για τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης του έτους 2023 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνεται οι γεωργοί που κατέχουν οριστικά αυτά τα δικαιώματα θα μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 2023 και η περίοδος υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων της Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2023 έχει οριστεί από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Οκτωβρίου.

Για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Βασικής Ενίσχυσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την αίτηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων, καθώς ο οργανισμός έχει οριστεί αρμόδιος φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης.Τα στάδια καταχώρησης και υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
Τα βήματα, που ακολουθούνται, προκειμένου η αίτηση μεταβίβασης να υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

• ΒΗΜΑ 1 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr μία από τις παρακάτω κατηγορίες
μεταβίβασης:

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1)

• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2)

• Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)

• Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6)

• Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7)

• Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8)

• Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9)

• Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 11)

• Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή / και χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 12)

Με την επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης, επιλέγεται αυτόματα και το αντίστοιχο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης.

Ο μεταβιβαστής των δικαιώματων βασικής εισοδηματικής στήριξης εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους προσωπικούς του κωδικούς με διαπίστευση μέσω taxisnet και επιλέγει «Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων 2023» από το μενού Δικαιώματα 2023. Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφέρεται στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσει.

• ΒΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Στο επιλεγμένο υπόδειγμα ο μεταβιβαστής:

1. Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (όσον αφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου), εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του. Τα πεδία Όνομα, Επώνυμο Πατρώνυμο είναι κλειδωμένα χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Αν ο αιτών επιθυμεί κάποια αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλει το Υπόδειγμα Νο7.

2. Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου

3. Συμπληρώνει την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τόσο του ίδιου όσο και του αντισυμβαλλόμενου, μέσω της οποίας πραγματοποιείται κάθε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μεταβίβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου οι συμβαλλόμενοι Επι παραδείγματι του παραπάνω σχολίου της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω διεύθυνσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. Σε περίπτωση αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, η δήλωση e-mail απαιτείται μόνο από τον/τους κληρονόμο(-ους).

Επισημαίνεται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλομένων είναι αυστηρά μοναδικές. Ο αιτών μπορεί να καταχωρήσει προαιρετικά email τρίτου ως εξουσιοδοτημένο αποδέκτη των ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης.

4. Συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τον αριθμό των εκταρίων και την περιφέρεια των επιλέξιμων αγροτεμαχίων προς μεταβίβαση (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης με γη).

Με την επιλογή της αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος αποτελεί τον αποδέκτη της μεταβίβασης και συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που κληρονομεί.
Μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του υποδείγματος, η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται ως ΠΡΟΧΕΙΡΗ.

• ΒΗΜΑ 3 – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το ως άνω πλήρως συμπληρωμένο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης εκτυπώνεται από την διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022. Στην
περίπτωση αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος υπογράφει το υπόδειγμα και αυτό θεωρείται
για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α
106/02.06.2022.

Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, η οποία απαιτείται να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους-πλησιέστερους συγγενείς.

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή και των δυο συμβαλλόμενων καθώς θα ζητηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επισύναψη τους στην αντίστοιχη εφαρμογή εφόσον οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της μεταβίβασης επιλεγούν στο δείγμα ελέγχου. Αδυναμία προσκόμισης των συγκεκριμένων παραστατικών κατά την πρόσκληση σε έλεγχο θα έχει σαν συνέπεια ακύρωση της μεταβίβασης

ΒΗΜΑ 4 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
Για την οριστικοποίηση της αίτησης μεταβίβασης είναι απαραίτητη η αποδοχή από τον αποδέκτη ο οποίος :

Εισέρχεται στην διαδικτυακή εφαρμογή eae2023.opekepe.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet όπου επιλέγοντας το μενού Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2023 θα μεταφέρεται στην οθόνη αποδοχής ή άρνησης της μεταβίβασης, όπου αν συμφωνεί θα επιλέγει την Αποδοχή και θα εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας θα
του ζητείται η αναγραφή των λόγων μη αποδοχής.

Εφόσον η αίτηση μεταβίβασης γίνει αποδεκτή, λαμβάνει από την εφαρμογή αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου καιτρέπεται σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Οι αιτούντες εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου

Ποιες μεταβιβάσεις δικαιωμάτων δεν γίνονται δεκτές
Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει πως , «για το έτος 2023 δεν γίνονται δεκτές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2022, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ , με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας (αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία) που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2022».

enikonomia.gr